Kildeoversigt
Titel:Folketælling 1787
Forfatter:
Publiceret:http://ddd.dda.dk/
Tekst:

Copie

Christian den Syvende af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg.

Wor synderlig Gunst tilforn! Da Wi allernaadigst hawe funden for got, at ligesom i Aaret 1769 efter Wores Befaling af 15 Junii samme Aar blew foretaget en almindelig Folketælling i Wore Riger og Lande, for at faae en nøye Underretning om Folkemængdens Tilstand paa ethwert Sted, til Oplysning og Weiledelse udi de der – med forbundne adskillige nyttige Indretninger, saa skal og nu i samme Øyemed forandstaltes saadan Optælling, for det første i Wort Rige Danmark, som kand wise Folkemæng – dens Tilstand oweralt udi dette Rige paa den første Dag i næstkommende Julii Maaned; Saa er hermed Wores allernaadigste Willie og Befaling, at denne Tælling, paa det den kand bliwe saa nøyagtig og paalidelig, som det er mueligt, skal foretages paa følgende Maade:

1. Den skal oweralt, saawel i Kiøbstæderne som paa Land – det her i Riget, ligesom wed Tællingen i Aaret 1769 war fastsat, tage sin Begyndelse paa en wis bestemt Dag, hwilken skal wære foranførte 1ste Julii nestkommende som er en Søndag, og saawidt Tællingen ikke paa en Dag kand fuldendes, fortsættes den i Kiøbstæderne de næstfølgende Søgnedage og paa Landet paa de efterfølgende Søndage, og skal wed Tællingen paa ethwert Sted antages som en uafwigelig Regel at de Børn som fødes efter d: 1ste Julii, men førend Tællingen endnu er fuldendt, ansees som ufødte og tælles altsaa ikke, hworimod de Personer, som maatte døe i dette Tids Rum fra 1ste Julii indtil Tællingen paa ethwert Stædendes, tælles som lewende, paa det at af den heele Optælling kan erfares Folkemængdens wirkelige Tilstand her i Riget paa foranførte Dag. –

2. Under Tællingen skal inddrages alle og enhwer af hwad Stand de end wære, saawel Indfødte som Fremmede, der paa for anførte Dag opholder sig her i Riget, samt de Indfødte, der wel kunde wære frawærende paa Reyser, men hworom wides at de enten her hawe deres sædwanlige Opholdsstæd, eller at de igjen agte sig tilbage for her at etablere sig, Og skal denne Optælling strække sig til alle, saawel militaires som civiler.

3. I Kjøbstæderne skal denne Folketælling besørges under Magistraternes Bestyrelse af Rodemesterne som skal gaae fra Huus til Huus for efter Huusfaderens Anwiisning og wed hans Hjelp at optegne de udi ethwert Huus forefindende Personer tilligemed de Efterretninger, som herefter om enhwer især forlanges, samt, naar fleere Familier boe i et Huus, da særskildt for sig at anføre hwer Familie tilligemed de dertild hørende Personer, og skal under denne Tælling i Kiøbstæderne indtages, som meldt, alle saawel geistlige og civile som militaire, der sammesteds maatte ligge i Qvarteer men de militaires, som ligge enten i Fæstninger der ey tillige ere Kiøbstæder, eller i Caserner, besørges tilligemed deres Familier, efter en Foranstaltning fra wedkommende Collegio optalte paa hwilken Maade samme formenes lettest at kunde skee; Hwad derimod Tællingen paa Landet angaaer, da skal Præsterne, ligesom i Aaret 1769 hwer for sit Sogn med Annexer forrette samme hworudi Degn og Skoleholder i hwer Sogn og Annex skal wære pligtige at gaae dem til Haande og skal samme skee saaledes at Præsterne, hwer i sit Sogn forud fra Prædikestolen indkalde at møde for sig den næstkommende 1ste Juli, Huusfædrene fra saa mange Byer og Gaarde eller Huuse hwis Indwaanere han anseer paa den Dag at kunde faae optalt, for at angiwe de Personer, som opholde sig i deres Gaarde eller Huuse samt tillige for hwer Person især at meddeele de øwrige Efterretninger, som herefter ommeldes og skal Præsten saaledes, efter foregaaende Bekjendtgørelse fra Prædikestolen paa hwer af de efterfølgende Søndage fortsætte Tællingen indtil samtlige Sognets Indwaanere ere optalte og Præsten ower dem har forfattet Liste, paa hwilken Gaardmændene med deres Familier skal anføres for sig og Huusmændene med deres Familier for sig; Og skal i de Sogne hwor Howedgaarde ere beliggende Howedgaards Eyeren eller de Personer, som disse paa deres Wegne lade møde, wære pligtige tillige at medbringe udførlig skriftlig Underretning om alle dem som opholder sig paa Howedgaardene.

4. Til Regel wed Tællingen saawel i Kiøbstæderne som paa Landet skal antages, at enhwer wed Tællingen regnes til det Huus, hwori han sower, at naar en Person som sædwanlig sower i et Huus er frawærende enten alene i i Forretninger i Landet eller og Udenlands med det forsæt at komme tilbage for eksempel til Søes da regnes til den Familie fra hwilken han er bortreist og til hwilken han agter sig tilbage; At ligesom Tællingen oweralt maa skee Gaard – og Huuswiis, saaledes at for hwer Gaard eller Huus anføres alle deri wærende Personer, saa skal og i Listerne anføres hwer Persons fulde Nawn tillige med deres Alder hworwed iagtages at det løbende men ikke det opfyldte Alders Aar anføres for eksempel wed nyefødte Børn skriwes 1 og wed den som er i sit 26de Aar skriwes 26 ikke 25. – At for hwer Person anføres hwad han er i Huuset, saasom Mand , Kone, Børn, ægte eller uægte af første, andet, eller hwilket Egteskab, Slægtning og hwornær Tieneste Tyende, samt Swend og Dreng, til Leye Boende logerende indqwarteret og saa widere; At for hwer Person giøres forklaring om den er giwt, første, anden eller hwilken Gang, eller ugiwt, eller i Enkestand, den første, anden eller hwilken Gang, At Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandwærk eller Nærings Wey anføres, samt saawidt de maatte wære wanføre eller lewe af Almisse.

5. Paa det at Tællingslisterne kan naae den mueligste Grad af Tydelighed hwortil især kræwes, at de alle saawidt passende, maae wære indrettede paa lige Maade og efter lige Regler, tilskikkes Eder herwed til Uddeelelse saawel til Magistraterne i Kiøbstæderne som Præsterne paa Landet, trykte udfyldte Schemata som wise, hworledes de Personer, som tælles bør anføres og i hwilke Rubriqwer de om dem forlangte Efterretninger anmærkes; Foruden disse udfyldte Schemata følger og til Lettelse i Arbeidet nogle til Listernes Forfærdigelse lewerede Ark Papiir, hworpaa alene Rubrikerne med deres Titler ere anførte. –

6. Naar Listerne saaledes efter Schema ere forfattede og fuldførte, skal de i Kiøbstæderne igjennemsees af Magistraten eller Byefogden, som retter eller lade rette de feyl og Mangler som derwed forefindes og derefter indsender samme til Dig Geheimeraad Guldberg for fra Dig, tilligemed de Anmærkninger Du wed samme maatte finde at tilstilles Wores Rentekammer, men de af Præsterne paa Landet for deres Sogne og Annexer forfattede Lister tilstilles Prowsterne, for af disse nøye at eftersees, om wed en eller anden Person nogen af de forlangte Efterretninger som forlanges maatte wære forglemte, og i saa fald igien at tilstille wedkommende Forfatter til at at udfylde de manglende, og naar Prowsterne derefter hwer hawe samlet Listerne i foreskrewne form, indsendes de til Dig Biskop Hee som naar intet derwed findes at erindre, ligeleedes indsender dem til Wores Rentekammer; Derefter J Eder allerunderdanigst hawe at rette og samtlige Wedkommende sligt til Efterretning at tilkjendegiwe med Opmuntring herpaa at anwende al muelig Fliid og Nøyagtighed; I øwrigt indberettes Os af Eder at I denne Wores Befaling hawer bekommet. Befalende Eder Gud! Skrewet paa Wort Slot Christiansborg udi Wores Kongelige Residents Stad Kiøbenhavn den 11te Maji 1787.

Under Wor Kongelige Haand og Signet

Christian R.

Schack Rathlou.

Luxdorph.

Aagaard
Til

Geheime Raad og Stiftbefalingsmand Hrr Owe
Høegh Guldberg og Biskop Hr Jørgen Hee.

Infidem Copiæ
J Hee.

Noter:

Folketællingen blev foretaget 1. juli 1787.
Sakset fra Kurt Kermit Nielsens hjemmeside på http://www.sitecenter.dk/kkermit/

Personer: Albert Christophersen, Anders Hansen, Anders J Juul, Anders Jensen, Anders Jørgensen, Anders Pedersen, Andreas Rasmussen, Ane Hansdatter, Ane M Frandsdatter, Ane M Rasmusdatter, Ane Pedersdatter, Ane Pedersdatter, Ane Rasmusdatter, Anna Hansdatter, Anna Jensdatter, Anne C W Andersdatter, Anne Larsdatter, Anne Olsdatter, Anne Pedersdatter, Anne Sørensdatter, Appolone Christensdatter,

Barbara W Andersdatter, Bent Jensen, Berthe Nilsdatter, Birthe Andersdatter, Birthe Ditlevsdatter, Birthe Hansdatter, Birthe Hansdatter, Bodil H Wibe,

Christen Andersen, Christen Hansen, Christen Jensen, Christen Jensen, Christen Olsen, Christian D Reinath, Christine Jensdatter,

Dorte Olsdatter, Dorthe Hansdatter, Dynes Christensen,

Ellen Bentsdatter, Ellen Gudbersdatter, Ellen Ipsdatter, Ellen Jørgensdatter, Ellen Kristensdatter, Ellen Madsdatter, Ellen Mortensdatter, Ermegard Sørensdatter,

Frands Pedersen,

Giertrud Andersdatter,

Hans Andersen, Hans Andersen, Hans Christensen, Hans Jensen, Hans Jensen, Hans Jensen, Hans Jensen, Hans Jensen, Helle Jensdatter, Helle Tusenelle,

Ingeborg Jensdatter,

Jacob Jensen, Jacob Mikkelsen, Jens Andersen, Jens Bentsen, Jens Christensen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jens Jensen, Jens Larsen, Jens Mathiasen, Jens Rasmussen, Johanne Hansdatter,

Karen Andersdatter, Karen Hansdatter, Karen Iversdatter, Karen J Wibe, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen Larsdatter, Karen Madsdatter, Karen Mortensdatter, Karen Nielsdatter, Karen Rasmusdatter, Karen Sørensdatter, Karen Thomasdatter, Karen Tønnesdatter, Kiersten Larsdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Jensdatter, Kirsten Matthisdatter, Kirsten Sørensdatter, Kirstine Mortensdatter,

Lambert Hansen, Lars S L Nielsen, Lars Jensen, Lass Thomassen, Lene K Dynesdatter, Lisbeth Jensdatter,

Mads Olsen, Magdalena Jensdatter, Magretha Nilsdatter, Magrethe Christiansdatter, Maren Andersdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Dynesdatter, Maren Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Maren Rasmusdatter, Maren Svendsdatter, Margrethe Jensdatter, Marie Jensdatter, Marie Nielsdatter, Martha Jensdatter, Mette Bentsdatter, Michael W Anderssen, Mikkel Sejrsen, Mogens Pedersen, Morten H Wibe,

Niels Andersen, Niels Frandsen, Niels Hansen, Niels Jensen, Niels Jensen, Niels Jørgensen, Niels K Christensen, Niels Nielsen, Niels Thomsen, Nils Andersen,

Ole Nielsen,

Peder Andersen, Peder Hansen, Peder Hansen, Peder Jensen, Peder Jensen, Peder Nielsen, Peder Thomassen, Poul Rasmussen, Povl Olsen,

Rasmus J Wibe, Rasmus Lauridsen, Rasmus Pedersen, Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmussen, Rasmus W Andersen,

Sidsel Christensdatter, Signe C J Wibe, Simon Frandsen, Steffen Madsen, Søren Christensen, Søren Simonsen,

Thomas Mogensen.