Kildeoversigt
Titel:Folketælling 1801
Forfatter:
Publiceret:http://ddd.dda.dk/
Tekst:

Circulaire

Christian den Syvende,af Guds Naade Konge til Danmark
og Norge, de Venders og Goters, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg Vor Gunst.
Overbeviist om den Nytte, som nøiagtig Kundskab om Folketallet i Vore Riger og Lande efter Alder, Kjøn og Næringsvei medfører, have vi allernådigst besluttet, at en sådan Folketælling skal foretages overalt, såvel i Kjøbstæderne som på Landet i Danmark og Norge, og samme tage sin begyndelse næstkommende 1ste Februar, der er en Søndag, og, forsåvidt samme ikke på den Dag kan fuldendes, fortsættes de efterfølgende Søndage.

Ved denne Tælling iagttages den Regel, at de Børn, som fødes efter den 1ste Februar, men førend Tællingen endnu er fuldendt, ansees som ufødte og tælles ikke; hvorimod de Personer, som måtte døe i det Tidsrum fra Tællingens Begyndelse indtil den er fuldendt, tælles som levende, på det at af den hele Optælling kan erfares Folkemængdens virkelige Tilstand på den bestemte Dag.”

Under tællingen inddrages alle og enhver, af hvad Stand de være maatte, saavel Indfødte som Fremmede, der paa den bestemte dag opholde sig her i Rigerne, samt de Indfødte, der vel kunne være fraværende paa Reiser, men om hvilke vides, at de enten her have deres sædvanlige Opholdssted, eller at de igien agte sig tilbage for her at etablere sig.

Ligesom Vi ved Reskript til samtlige Vore Stiftsbefalingsmænd og de af Vore Amtmænd i Danmark, der have Kiøbstæder under sig, saavelsom Vor Oberberghauptmand paa Vor Bergstad Kongsberg have befalet, at Optællingen i Kiøbstæderne skal besørges, under Magistraternes Bestyrelse, af Rodemestrene, saaledes ville Vi, at denne Optælling paa Landet skal skee af Sognepræsterne, og at Degnen samt Skoleholderne i ethvert Sogn og Annex skulle gaae dem tilhaande derved.

For at lette Arbeidet ved Optællingen, maa det være Præsterne tilladt, hver i sit Sogn, fra Prædikestolen at indkalde, til at møde for sig paa fornævnte 1ste Februar, Huusfædrene fra saa mange Byer og Gaarde eller Huse, hvis Indvaanere de formeene at kunne paa den Dag faae optalte, for at angive de Personer, som opholde sig i deres Gaarde eller Huse, samt tillige for hver person især at meddele de øvrige Efterretninger, som herefter ommeldes.

Og have Præsterne saaledes, efter foregaaende Bekiendtgiørelse fra Prædikestolen, paa hver af de efterfølgende Søndage at fortsætte Tællingen, indtil samtlige Sognets Indvaanere ere optalte og der, over dem, ere blevne forfattede Lister.

I de Sogne hvor Hovedgaarde ere beliggende, bør Hovedgaards-Eierne, eller de Personer, som paa deres Vegne møde, være pligtige, tillige at medbringe udførlig skriftlig Underretning om alle dem, som opholde sig paa Hovedgaardene.

Under Tællingen regnes enhver til det Huus, hvori han sover. Naar en Person, som sædvanligen sover i et Huus, er fraværende, enten alene i Forretninger i Landet eller og udenlands, med det Forsæt at komme tilbage, f. Ex. til Søes, da regnes han til Familie, fra hvilken han er bortreist og til hvilken han agter sig tilbage.

Ligesom Tællingen overalt bør skee Gaard- og Huusvis, saaledes at for hver Gaard eller Huus anføres alle de deri værende Personer, saa bør ogsaa i Listerne hver Persons fulde Navn anføres tillige med dens Alder, hvorved, ihenseende til Navnet, iagttages: At naar usædvanlige Navne forkomme, der kunne foranledige Uvished om Personernes Kiøn, maae dette tillige i Listerne benævnes, og i henseende til Alderen, at det løbende, men ikke det opfyldte Alders Aar anføres, f. Ex. ved nyfødte Børn skrives 1, og ved den som er i sit 26de Aar, 26 og ei 25.

For hver person anføres hvad den er i Huset, saasom Mand, Hustrue, Barn, Slægtning og da hvor nær, Tienestetyende, samt Svend og Dreng, til Leie boende, Logerende, Inqvarterede o. s. v.

For hver Person maae giøres Forklaring om den er gift første, anden eller hvilken Gang, eller ugift eller i Enkestand første, anden eller hvilken Gang.

Ligeledes maae Personernes Titel, Embed, Forretning, Haandverk og Næringsvei eller hvad de leve af, anføres, samt saavidt de maatte være vandføre eller leve af Almisse. I Særdeleshed anmærkes ved Huusmænd paa Landet om de have Jordbrug eller anden Næringsvei.

I øvrigt, naar flere Familier boe i et Huus eller Gaard, da bør hver familie særskildt anføres tilligemed de til samme hørende Personer.

Paa det at Tællings-Listerne kunne naae den mueligste Grad af Tydelighed, hvortil især udfordres, at de alle, saavidt passende, indrettes paa lige Maade og efter lige Regler, maae Vedkommende meddeles de hosfølgende trykte Schemata, der vise, hvorledes de Personer, der tælles, bør aanføres, og i hvilke Rubriker de om dem forlangte Efterretninger bør anmærkes. Ligeledes maae Vedkommende til Lettelse i Arbeidet meddeles det til Listernes Forfattelse tilstrækkelige Antal Ark Papir, hvorpaa Rubrikerne med deres Titler ere aftrykte.

Naar Listerne efter Schema ere forfattede og fuldførte af Præsterne for deres Sogne og Annexer, skulle samme tilstilles Provsterne, for af disse nøie at eftersees: om ved een eller anden Person nogen af de Efterretninger, som ere anbefalede, maatte være forglemte, i hvilket Fald Listerne igien bør tilstilles vedkommende Forfatter, for at udfylde det manglende.

Derefter maae disse Lister fra Provsterne tilsendes vedkommende Amtmænd, enhver for sit Amt, der ligeledes have at igiennemsee , og, efter Omstændigheder, at lade Listerne, ifald det behøves, af deres Forfatter omgiøres, førend de fra dem blive indsendte til Stiftsamtmanden og Dig, der, når intet ved Listerne findes at erindre, have at indsende samme til Vort Rentekammer.

I øvrigt maae Vedkommende opmuntres til, uden Fordomme at anvende paa Optællingen al muelig Fliid, samt derhos advares om, at drage Omsorg for, at denne Forretning skeer med mueligste Nøiagtighed, da de i modsat Fald, om Listerne nemlig ikke findes indrettede saaledes, som befalet er, maae vente at erholde samme fra Rentekammeret tilbagesendte til Rettelse og Manglende Udfyldelse.

Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at rette og den fornødne Foranstaltning i Overensstemmelse hermed at lade føie.

Befalende Dig Gud, Skrevet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 28 November 1800.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling

Moltke, Colbiørnsen, Knudsen, Monrad/ Westergaard

Noter:

Dato for folketælling: 1. februar 1801
Afskrevet af Kim Melchior, sakset fra Kurt Kermit Nielsens hjemmeside på http://sitecenter.dk/kkermit/

Personer: Anders Jacobsen, Anders Jensen, Anders Nielsen, Anders Simonsen, Andreas Larsen, Ane Hansdatter, Ane Jørgensdatter, Ane M Madsdatter, Ane M Larsdatter, Ane M Christensdatter, Ane M Olsdatter, Ane Martensdatter, Ane Michelsdatter, Ane S Jensdatter, Ane S Johansdatter, Anne Jacobsdatter, Anne Jensdatter, Anne K P Kierulf, Anne Madsdatter, Anne Nielsdatter, Anne Pedersdatter, Anne Tønnesdatter,

Barbara Mathiasdatter, Barbara Nielsdatter, Barbara Sørensdatter, Birthe Hansdatter, Birthe K Pedersdatter, Birthe Larsdatter, Birthe Sørensdatter, Bolid Olesdatter,

Catrine Jensdatter, Catrine Knudsdatter, Chresten Nielsen, Chresten Pedersen, Christen Jensen, Christiane C Jacobsdatter,

Dorthe Hansdatter, Dorthe Hansdatter, Dorthe Larsdatter, Dorthe Larsdatter, Dorthe Laursdatter,

Ellen Hansdatter, Ellen Hansdatter, Ellen Hansdatter, Ellen Kristensdatter, Ellen Madsdatter,

Gjertrud Pedersdatter,

Hans V Nielsen, Hans Hansen, Hans Jacobsen, Hans Knudsen, Hans Nielsen, Hans Pedersen,

Ingeborg Mathiasdatter, Ingeborg Stephansen,

Jacob Hansen, Jacob Larsen, Jacob Madsen, Jens Bentsen, Jens C Jørgensen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jens Jensen, Jens Pedersen, Jens Pedersen, Jeppe Jørgensen, Johan Christensen, Johane Rasmusdatter, Johanne Bendtsdatter, Johanne Eriksdatter, Johanne Hansdatter, Johanne Jacobsdatter, Johanne Jensdatter, Johanne Mikkelsdatter, Johanne Tønnesdatter, Jørgen Olsen,

Karen Jacobsdatter, Karen Jensdatter, Karen Jeppedatter, Karen K Jensdatter, Karen Madsdatter, Karen Nielsdatter, Karen Olesdatter, Kathrine Hansdatter, Katrine Larsdatter, Kirsten Andersdatter, Kirsten Jensdatter, Kirsten Larsdatter, Kirsten Pedersdatter, Kirsten Poulsdatter, Kirsten Poulsdatter, Kirsten Thomasdatter, Kirstine Jørgensdatter, Kirstine Sejersdatter,

Lars Jeppesen, Lars Olsen, Lars Pedersen, Lars Pedersen, Lars Pedersen, Laurs Tønnesen, Lisbeth Bendtsdatter, Lisbeth Hansdatter, Lisbeth Olsdatter,

Mads Hansen, Mads Pedersen, Mads Steffensen, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Clausdatter, Maren Hansdatter, Maren Hansdatter, Maren Jeppesdatter, Maren K C Brems, Maren Larsdatter, Maren Larsdatter, Maren Mogensdatter, Maren Nielsdatter, Maren Pedersdatter, Maren Simonsdatter, Maren Sørensdatter, Margrethe Hansdatter, Maria Jensdatter, Marie Jensdatter, Mathias Jensen, Matias Christiansen, Mette Friderichsdatter, Mette Hansdatter, Mette M Jacobsdatter, Michael Jensen, Mikkel Laursen, Mogens Knudsen,

Niels B Nielsen, Niels Andersen, Niels Hansen, Niels Hansen, Niels Mikkelsen, Niels Olsen, Niels Pedersen,

Ole Christensen, Ole Madsen,

Peder Chrestensen, Peder Christensen, Peder C A Monsen, Peder Hansen, Peder Hansen, Peder Hansen, Peder Hansen, Peder Hemmingsen, Peder Larsen, Peder Larsen, Peder Madsen, Peder Stephansen,

Rasmus Jensen, Rasmus Larsen, Rasmus Olsen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Wibe,

Sejer Wibe, Sidse Bentsdatter, Sidse Jensdatter, Sidse Pedersdatter, Sidsel Sørensdatter, Sophie Nielsdatter, Søren Pedersen, Søren Pedersen, Søren Simonsen, Søren Simonsen,

Thomas Josephsen, Tønne Lauridsen.